Header image Map


Instagram
Facebook
Linktree
 
Petit /
Mala

Mile Kekin, Tomislav Torjanac (illustrator)
Profil (HR) 2022.

EN “Tomislav Torjanac […] has become the go-to man for picture books about outsiders.”
– Valentina Sertić, glazba.hr

“[...] Awakened picturebookship is one of the few positive trends within Croatian publishing. And not only within publishing, but literature as well. It is a stylistic & genre-wise step forward that is beneficial to illustrators – even the greatest ones fronted by Tomislav Torjanac – but also the writers themselves. By writing for children, in a way, they create a template for their future adult manuscripts.”
– Miljenko Jergović
 
HR “Tomislav Torjanac […] postao je go-to čovjek za slikovnice o autsajderima.”
– Valentina Sertić, glazba.hr

“[...] Probuđeno slikovničarstvo jedan je od rijetkih pozitivnih trendova unutar hrvatskoga nakladništva. I ne samo nakladništva, nego i književnosti. Riječ je o stilsko-žanrovskom iskoraku koji čini dobro i ilustratorima, čak i onim najvećim na čelu s Tomislavom Torjancem, ali i samim piscima. Pišući za djecu, oni na neki način stvaraju matricu za svoje buduće odrasle rukopise.”
– Miljenko Jergović

Petit – the first picture book by the musician Mile Kekin & based on the lyrics of his song of the same name – celebrates diversity and imperfection through a simple message and visual solutions that complement it.   Mala – prva slikovnica glazbenika Mile Kekina i nastala prema stihovima njegove istoimene pjesme – slavi različitost i nesavršenost kombinacijom jednostavne poruke i vizualnih rješenja koja je nadopunjuju.


Petit, front and back cover   Mala, naslovnica i zaslovnica

Messages like the one Petit sends with its words and pictures always find their way to those who are open to the idea of equality, acceptance of diversity and thinking outside the box imposed on us from an early age by the real and (especially) digital environment.   Poruke poput one koju Mala šalje riječima i slikama uvijek nađu svoj put do onih koji su otvoreni ideji jednakosti, prihvaćanju različitosti i razmišljanju izvan okvira koje nam od rane dobi nameće stvarna i (pogotovo) digitalna okolina.


Petit, pages 2-3   Mala, stranice 2-3

“Petit people” are easily lost in the crowd and have a hard time fighting the imposed direction of movement. Inertia is a tough player. Fortunately, some are born “non-petit” or are encouraged to expand out of bounds and grow into “non-petit people” who stand out in the crowd like lighthouses. If it weren’t for them, the world of “petit people” would have run aground a long time ago.   Mali ljudi lako se izgube u masi i teško se othrvaju nametnutom smjeru kretanja. Inercija je opak igrač. Srećom, neki se rode ne-mali ili budu potaknuti na širenje izvan okvira pa izrastu u ne-male ljude koji strše iz mase kao svjetionici. Da ih nema, svijet malih ljudi već bi se odavno nasukao u plićaku.


Petit, pages 4-5   Mala, stranice 4-5